Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 5․3․2021

1043 Չորս պարկերից առաջինում կար 156 ընկույզ։ Երբ առաջինն 10 ընկույզ լցրեցին երկրորդ մեջ, 8-ը երրերդի մեջ իսկ 12-ը չորորդի մեջ, ապա պարկերում ընկույզների քանակները հավասարվեցին։ Ընդամենը քանի ընկույզ կար այդ 4 պարկերում։

Լուծում

156-10-8-12=126

126×4=504

Պատ՝․504

1044 A Վայրից հակադիր ուղղություներով։ Շարժվեցին որոշ ժամանակ անց նրանց մինջև հեռավորության 36կմ էր։ Հաշվիր, թե այդ պահին նրանցից յուրաքանչյուրը որքան ճանապահր էր անցել, եթե մոտոցիկտվարը անցել էր 3 անգամ ավելի քան հեծեվանորդները։

Լուծում

36։4=9

36-9=27

Պատ՝․ 27, մոտոցիկլ 9 հեծանվորդ

1045 A և B վայրից իրար ընդառաջ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծանվորդ։ Նրարցից մեկի արագությունը 20 կմ/ժ էր, մյուսներինը 22կմ/ժ։ Նրանք հանդիպեցին շարժվելուց 2 ժ հետո։ Հաշվիր A-ից B չանապահրի երկարությունը։

Լուծում

22×2=44

20×2=40

44+40=84

Պատ՝․84

Հայոց լեզու

Մայրնենի 5․3․2021

  1. Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89:

Հիսունչորս, ութ հարյուր քառասունյոթ, վեց հազար ինը հարյուր ութսունհինգ, տասներկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց, վաթսունութ, իննսունհինգ, տասնհինգ, հիսունութ, վեց հարյուր իննսունյոթ, ութսունինը։

  • Գրեք, թե որ թվականներ են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին:

1-99 միասին, իսկ 100-ից ավելը առանձին։

  • Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի:

քսան
երեսուն-երեք-սուն
քառասուն-քառ-սուն
հիսուն-հինգ-սուն
վաթսուն-վեց-սուն
յոթանասուն-յոթ-սուն
ութսուն-ութ-սուն
իննսուն-ինը-սուն
Կրկնվում է սուն ածանցը։ Իմ կարծիքոով դա թվերը տասնյակ է սարքում։

Բնագիտություն

ՀՈՂԸ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Հողի մասին խոսելիս կամ դրա հետ աշխատելիս շատ բան է անհրա­ժեշտ իմանալ: Իհարկե, բոլորս լավ գիտենք, որ բույսերի մեծ մասն աճում է հողում: Այստեղ հանդիպում են նաև շատ կենդանիներ: Հողում մեծաքա­նակ են տարբեր բակտերիաները և սնկերը: Իսկ ի՞նչ է հողը, ի՞նչ բաղա­դրություն ունի:

Հողը երկրագնդի մակերևույթի վերին բերրի շերտն է:

Հողում մոտ 50-60 սանտիմետր խորությամբ մի փոքր փոս փորելիս կարելի է նկատել հողի տարբեր շերտեր: Վերին շերտը մուգ գույ­նի է: Այստեղ են բույսերի արմատները: Հողի այս շերտը պարունակում է նաև տարբեր բույսերի և կենդանիների մնացորդներ: Այդ մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որր հողին հաղորդում է մուգ գույն: Հողի ավելի խոր շերտերը բաց գույնի են, այս­տեղ քիչ է հումուսը:

Продолжить чтение «ՀՈՂԸ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ»
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 5․3․2021

1041․ Խանութում կար կարմիր և կանաչ ժապավեն ընդամնը 450մ։ Երբ վաճառեց 53մ կարմիր և 35մ կանաչ ժապավեն, ապա նրանց քանակները հավասարվեցին։ Յուրաքանչյուր գույնից քանի մետր ժապավեն կար խանութում։

Լուծում

450-(53+35)=362

362:2=181

181+35=216

181+53=234

Պատ՝․ 234, 216

1042․ Զանգակ-97 հրատկարչության 24 աշխատանքներից կրկին օրը գնացին Իջևան արվիշտ։ Արվիշտախմբի անդամների 5/8 մասը աղջիկներն էին։ Քանի տղա էր մասնակցում այդ արվիշտին։

Լուծում

24։8=3

3×5=15

24-15=9

Պատ՝․ 9 տղա