Հայոց լեզու

Մայրենի 08.10.2020

 • Գործնական աշխատանք 1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
  Ուրագ-ու-րագ
 • գույն
 • աշուն-ա-շուն
 • ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ
 • դանակ-դա-նակ
 • գետ
 • թաշկինակ-թաշ-կի-նակ
 • թռչուն-թըռ-չուն
 • այգեպան-այ-գե-պան
  աստղ-աս-տըղ
 • կրակ-կը-րակ
 • փայտ
 • կիրակի-կի-րա-կի
 • երեխաներ-ե-րե-խա-ներ
 • բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն
 • սիրտ
 • օտարական-օ-տա-րա-կան
  հողագործ-հո-ղա-գործ
 • օդաչու-օ-դա-չու
 • գարնանային-գար-նա-նա-յին
 • հեռախոս-հե-ռա-խոս
 • կառապան-կա-ռա-պան
 • մուկ
 • մկնիկ-մըկ-նիկ
 • շուն
  շնիկ-շը-նիկ
 • փոքր փո-քըր
 • փոքրիկ-փոք-րիկ
 • հերթապահ-հերթ-ա-պահ
 • բանալի-բա-նա-լի
 • կայծ
 • կայարան-կա-յա-րան
 • Երևան-Ե-րե-վան
 • ելակ-ե-լակ
  եղանակ-ե-ղա-նակ
 • սիրասուն-սի-րա-սուն
 • վրան-վը-րան
 • խնդիր-խըն-դիր
 • բռնակ-բըռ-նակ
 • մկրատ-մըկ-րատ
 • գլուխ-գը-լուխ
 • խնձոր-խըն-ձոր
 • բարձր-բար-ձըր
  շրջան-շըր-ջան
 • թխվածք-թըխ-վածք
 • մթնել-մըթ-նել
 • թանձր-թան-ձըր
 • պտույտ-պը-տույտ
 • մանր-մա-նըր
 • վագր-վա-գըր
 • սղոց-սը-ղոց
 • նվեր-նը-վեր
 • չմուշկ-չը-մուշկ
  պտուղ-պը-տուղ
 • թմբուկ-թըմ-բուկ
 • բարևել-բա-րե-վել
 • երևալ-ե-րե-վալ
 • կարևոր-կա-րե-վոր
 • արևաշող-ա-րե-վա-շող
 • սևագիր-սե-վա-գիր
 • սերկևիլ-սեր-կե-վիլ
  տերևաթափ-տե-րե-վա-թափ
 • Իջևան-Ի-ջե-վան
 • անձրևանոց-ան-ձրե-վա-նոց
 • թևավոր-թե-վա-վոր
 • ուղևոր-ու-ղե-վոր
 • Սևան-Սե-վան
 • շատրվան-շա-տըր-վան:

Գործնական աշխատանք 2․Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-սարքել, լուսամուտ-պատուհան, քնել-ննջել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-սիրել, քաղցած-սոված, հոտավետ-բուրավետ , իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխատասեր, զվարթալ-ուրախանալ,  վճիտ-հստակ, երփներանգ-բազմագույն, ճերմակ-սպիտակ, խիզախ-քաջ,  տապ-տաք, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s